roopmanjari

OUR BLOGS

Sri Radha Govinda Dev Ji

divyad-vrandaranya-kalpa-drumadhah srimad-ratnagira-simhasana-sthau srimad-radha-srila-govinda-devau
presthalibhih sevyamanau smarami

Sri Radha Gopinatha Ji

sriman rasa-rasarambhi
vamsi-vata-tata-sthitah
karsan venu-svanair gopir
gopinathah sriye stu nah

Sri Radha Madana Mohana Ji

jayatam suratau pangor mama
nanda-mater gati
mat-sarvasva-padambhojau
radha-madan-mohanau

DON'T FEEL YOURSELF TO BE
ALONE BECAUSE GOD IS ALWAYS WITH YOU.

-SRILA PRABHUPADA

Translate »